Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się stroną internetową „Wirtualne Muzeum AZS”

I. Postanowienia ogólne

Wydawcą portalu internetowego „historia.org.pl” - ISSN 2083-2265 (zwanego dalej Portalem) jest Wojciech Duch (zwany dalej Wydawcą).

Wszelkie prawa do strony internetowej „Wirtualne Muzeum AZS” są zastrzeżone na rzecz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.  Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony jak i każdy z elementów Portalu.

Definicje:
Regulamin - oznacza niniejszy dokumenty.
Użytkownik - oznacza każdą osobę/y, która korzysta z Portalu.
Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny.
Integralną części Regulaminu jest Polityka prywatności.

II. Korzystanie z Portalu

Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, a Strona dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu.

Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać

Podczas korzystania ze Strony gromadzone są informację informatyczne dotyczące połączenia końcowego Użytkownika z serwerem Strony. Są takie informacje jak  logi systemowe, które zawierają m.in. datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie. Gromadzone są także informacje statystyczne takie jak oglądalność Portalu i jego poszczególnych stron.

Portal używa mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Użytkownik może poprzez dostępną opcję w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć opcję „cookies”.

Portal gromadzi zanonimizowane dane o Użytkownikach, w tym w szczególności statystyki Google Analytics.

Użytkownik zapisując się do newslettera zgadza się na przysyłanie na swój adres e-maili informacji wygenerowanych przez Portal. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

III. Zobowiązania Użytkowników

Użytkownicy korzystając ze Strony zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkowników odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie

 

Posiadaczem praw autorskich do Strony i jego części składowych zamieszczonych w ramach Portalu jest jego Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, realizujący stronę w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, finansowego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Strony wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek.

Użytkownik ma prawo do podawania adresu Strony, publikowania wizualizacji Stronyoraz cytowania informacji zawartych na Stronie pod warunkiem prezentowania ich łącznie z podaniem adresu www.muzeum.azs.pl.

Wykorzystywanie treści z Strony w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.

W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów ze Stronynależy kontaktować się z Wydawcą.

V. Treści i komentarze

W Stronie istnieje możliwość zamieszczenia treści i komentarzy przez Użytkowników.

By zamieścić komentarz można podać swoje imię. W przypadku braku podania imienia komentarz będzie opublikowany pod nazwą „Anonim”.

Niedopuszczalne jest publikowanie treści i komentarzy uznawanych powszechnie za obraźliwe, niezgodne z polskim prawem lub zawierające wulgaryzmy, wzywających do jakiejkolwiek nienawiści, czy też propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady netykiety.

Każdy ma prawo zgłoszenia komentarza, który uważa za niezgodny z polskim porządkiem prawnym.

Strona zastrzega sobie prawo do usuwania treści i komentarzy pojawiających się w Stronie oraz blokowania możliwości ich publikacji.

Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczane są w Stronie. Użytkownicy publikując na Stronie treść lub komentarz biorą na siebie odpowiedzialność za jego treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji.

W przypadku wątpliwości dotyczących treści komentarza zamieszczonego portalu, w szczególności dotyczących punktu V. 3. prosimy o wysłanie wiadomości na adres muzeum@azs.pl.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w Stronie mają charakter naukowo-informacyjny. Portal nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.

Portal nie odpowiada za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Stronie w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego wynikłe

Strona nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych na stronach informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.

Strona nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Strony www.muzeum.azs.pl.

Strona  jednostronnie decyduje o treściach zawartych na stronie, a także o dokonywaniu w nich zmianach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.). i ich usunięcia.

Użytkownicy przystępując do korzystania ze Strony ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem redakcji.

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Stronie.

W przypadku utworzenia przez Stronie dodatkowych regulaminów niniejszy Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych w dodatkowych regulaminach.

Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w pełni tajemnicy i bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych informacji.

Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do Stronie, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli się nie zgadzasz z zasadami obowiązującymi w Stronie www.muzeum.azs.pl powinieneś zaprzestać jego przeglądania.